• Rejestracja ogólna - 7:30 - 18:00
  (42) 614 30 97 lub (42) 614 31 34
 • Przychodnia - 8:00 - 18:00
 • E-REJESTRACJA
 • recepty@spztuszyn.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26. 95-080 Tuszyn.

Inspektorem Ochrony Danych w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie jest pani Anna Janiczek - telefon kontaktowy 513050915; mai: iod@spztuszyn.pl

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1115 z późn.zm.).

Podanie przez Pan/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) oraz innych ustaw. Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na zakres i ciągłość opieki medycznej.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób, które zadeklarowały wolę szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)           (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Żeromskiego 24/26; 95-080 Tuszyn lub telefonując pod numer: 513 050 915.
 3. Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Anny Janiczek pisząc na adres e-mail: iod@spztuszyn.pl
 4. Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, w tym organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z wyznaczeniem Administratora jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzania szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
 5. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. a), c), d) i art. 9 ust. 2 lit. h), i) RODO, a także ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 6. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w innych celach niż zdrowotne, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f) lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g) RODO. Do celów innych niż zdrowotne uzasadniających przetwarzanie danych o zdrowiu należy konieczność wystawiania niektórych zaświadczeń, dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
 7. Pana/Pani dane w postaci: imienia, nazwiska, nr PESEL, numeru telefonu Administrator otrzymał bezpośrednio od Pana/Pani lub od uprawnionego podmiotu, któremu dane zostały przekazane internetowo lub przez infolinię.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze umowy powierzenia, a także Centrum e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia - w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
 9. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa lub do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie danych nie będzie wymagane przepisami obowiązującego prawa).
 10. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w szczepieniu przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
 11. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Інформаційне положення для пацієнтів

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie

 Відповідно до ст. 13 сек. 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (Загальне положення про захист даних) (Вісник законів УЄ. Л. від 2016 р. № 119, ст. 1) - надалі іменований GDPR, повідомляємо:

 1. Адміністратором ваших персональних даних є Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26, далі – «Адміністратор».
 2. Ви можете зв'язатися з Адміністратором, написавши на адресу: Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26 або зателефонувавши за номером: 513 050 915
 3. Ви також можете зв'язатися з Адміністратором через призначеного ним Уповноваженого із захисту даних – Anna Janiczek написавши на адресу електронної пошти: iod@spztuszyn.pl
 4. Ваші дані обробляються з метою захисту вашого здоров’я, надання медичних послуг, управління наданням цих послуг та лікування.
 5. Ваші персональні дані обробляються лише в межах, пов'язаних з реалізацією вищевказаних цілей.
 6. Використання наших послуг є повністю добровільним, однак, як медична особа, ми зобов’язані вести медичну документацію у встановленому законодавством порядку. Ненадання даних може призвести до відмови у бронюванні відвідування або наданні медичних послуг.
 7. Правовою основою обробки отриманих даних у сфері медичної діяльності, у тому числі ведення медичної документації, є ст. 6 сек. 1 літ. b і c GDPR, у зв'язку з з положеннями закону від 15 квітня 2011 р. про медичну діяльність та закону від 6 листопада 2008 р. про права пацієнта та уповноваженого з прав пацієнта. Правовою основою обробки даних в обсязі, необхідному для захисту життєво важливих інтересів пацієнта, також може бути ст. 6 сек. 1 літ. d GDPR. У частині, що оброблені дані містять дані спеціальних категорій, правовою підставою для обробки даних є ст. 9 сек. 2 літ. c, h та i GDPR.
 8. Ви також можете надати нам додаткові дані, наприклад, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб полегшити контакт. Надання цих даних є повністю добровільним і не впливає на обсяг наданих медичних послуг, а також не є необхідним для надання цих послуг органом охорони здоров’я. Правовою підставою для обробки добровільно наданих даних є ваша згода - ст. 6 сек. 1 літ. GDPR.
 9. Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час і в будь-якій формі. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.
 10. Надання нам ваших персональних даних є законодавчою вимогою, вона стосується кожного Пацієнта, для якого ми переслідуємо цілі, описані в пункті 5. Надання даних, зазначених у пункті 8, є повністю добровільним.
 11. Ваші дані зберігатимуться не довше, ніж це необхідно, тобто протягом строку, визначеного чинним законодавством - ст. 29 Закону від 06.11.2008р. про права пацієнта та омбудсмена з прав пацієнтів.
 12. Ваші дані можуть бути надані уповноваженим особам на підставі законодавчих положень, іншим медичним установам для забезпечення безперервності лікування, а також обробникам у обсязі, необхідному для надання послуг Адміністратору, для яких укладено відповідні договори на довіру обробки персональних даних.
 13. Адміністратор не має наміру передавати ваші дані в третю країну або в міжнародні організації.
 14. Ви маєте право вимагати від Адміністратора доступу до ваших даних, виправлення їх, видалення або обмеження обробки даних, право заперечувати проти обробки та право на передачу даних.
 15. У зв’язку з обробкою Ваших персональних даних Адміністратором Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних.
 16. На основі ваших персональних даних Адміністратор не прийматиме за вас автоматизованих рішень, у тому числі рішень, які випливають із профілювання*.

* Профілювання – будь-яка форма автоматизованої обробки персональних даних, яка полягає у використанні персональних даних для оцінки певних особистих факторів фізичної особи, зокрема для аналізу чи прогнозування аспектів роботи цієї фізичної особи, економічного становища, здоров’я, особистих уподобань, інтересів, надійності, поведінки, місцезнаходження чи руху.

 

Skip to content