Rejestracja ogólna – 7:30 – 18:00
(42) 614 30 97 lub (42) 614 31 34
Przychodnia – 8:00 – 18:00
recepty@spztuszyn.pl

Dla pacjenta


Cenniki świadczeń odpłatnych w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, obowiązujący od 1.06.2023.

 • Porady lekarskie: lekarza POZ, kardiologa, diabetologa, pulmonologa, neurologa, ortopedy, dietetyka.
 • Badania diagnostyczne: USG, USG Doppler, Holter RR, EKG, pole widzenia, spirometria, cytologia.
 • Świadczenia medyczne: iniekcje dożylne, domięśniowe, opatrunki, zdjęcie gipsu, szczepienia ochronne, testy antygenowe SARS- CoV – 2.
 • Badania laboratoryjne.
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne.
  Szczegóły  w załączniku.

cennik2
cennik

Nowy cennik konsultacji komercyjnych obowiązujący od 1.7.2023r.

CCF13062023_0001

 

 

 

 

 

Zasady zgłaszania działań niepożądanych:

Każdy lek może powodować działania niepożądane. Masz prawo zgłosić wszystkie działania, które podczas przyjmowania danego leku, wydają ci się niewłaściwe. Są to zarówno działania szkodliwe, jak i takie, które powodują uczucie dyskomfortu.

Kto może zgłosić działanie niepożądane:

• pacjent,
• jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny,
• osoba wykonująca zawód medyczny.

Jak zgłosić działanie niepożądane:

• Wypełnij elektroniczny formularz https://smz.ezdrowie.gov.pl
• Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, wydrukuj, podpisz i wyślij na adres:
o Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Link do druku: Formularz dla pacjenta

• Wyślij wypełnione zgłoszenie faksem na nr 22 49 21 309.
• Jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny, możesz wysłać formularz poprzez platformę ePUAP.
• Formularz możesz wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wypełniony formularz na adres: ndl@urpl.gov.pl
• Działanie niepożądane można również zgłosić używając bezpłatnej aplikacji mobilnej Mobit Skaner.
• Jeżeli jesteś pacjentem, jego przedstawicielem bądź opiekunem faktycznym możesz zgłosić działanie niepożądane telefonicznie pod nr 22 49 21 301
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

Gdzie możesz zgłosić działania niepożądane:

• do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
• do podmiotu odpowiedzialnego (adres znajdziesz w ulotce dołączonej do opakowania leku);
• do lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny.

 

 

CYTOLOGIA – Jak przygotować się do badań

Optymalnym okresem dla pobrania materiału cytologicznego jest termin pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu

 • na minimum dobę przed badaniem należy powstrzymać się od współżycia seksualnego
 • przez kilka dni przed badaniem nie należy stosować leków dopochwowych ani przeprowadzać zabiegów leczniczych na pochwie i szyjce macicy
 • cytologia może być wykonana co najmniej jeden dzień po badaniu ginekologicznym czy USG dopochwowym
 • pobranie wymazu na badanie cytologiczne winno nastąpić 2 – 3 dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego
 • badanie we wzierniku powinno wyprzedzać badanie przez pochwę nie – należy pobierać rozmazów bezpośrednio po badaniu ginekologicznym
 • nie wykonuje się badania cytologicznego w czasie trwania czynnej infekcji dróg rodnych z towarzyszącymi jej upławami

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA  USG jamy brzusznej

Wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej chorego na plecach. Lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Substancja ta jest obojętna dla skóry i łatwo się zmywa wodą z mydłem. Przesuwając głowicę aparatu uzyskuje się obrazy całego badanego narządu, które widoczne są na ekranie monitora. Warunkiem prawidłowego obrazowania ultrasonograficznego przez powłoki brzuszne narządów miednicy małej jest wypełnienie pęcherza moczowego. Pęcherz moczowy wypełniony moczem wypycha pętle jelitowe z miednicy małej i stanowi swoiste „okno ultrasonograficzne” umożliwiające obserwację narządów rodnych kobiety, gruczołu krokowego mężczyzny oraz pęcherza moczowego. W przypadku obrazowania jamy brzusznej (bez oceny układu moczowego) pęcherz może być pusty.

Do USG jamy brzusznej należy się odpowiednio przygotować.

Dzień przed badaniem:

 • Stosuj dietę lekkostrawną, z wyłączeniem surowych jarzyn, owoców i ciemnego pieczywa.
 • Dodatkowo możesz przyjąć preparat usuwający powietrze z przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków. Można go kupić w aptece bez recepty.

6 godzin przed badaniem:

 • Nie przyjmuj pokarmów.
 • Nie pij żadnych płynów poza niesłodzoną wodą niegazowaną, w szczególności nie pij kawy i mocnej herbaty.
 • Nie pal tytoniu.
 • Nie żuj gumy.

2 godziny przed badaniem:

 • Wypij 1 do 4 szklanek wody niegazowanej i nie oddawaj moczu. Ilość wypitego płynu potrzebna do wypełnienia pęcherza jest zależna od czynników indywidualnych. Wypełnij pęcherz w taki sposób, aby był średnio wypełniony, ale nie maksymalnie.

 

Podczas wykonywania USG jamy brzusznej możesz zostać poproszony o opróżnienie pęcherza.

SKARGI PACJENTÓW:

jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 • zwrócić się z interwencją do kierownictwa placówki po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie. Skargę pisemną można złożyć w Dziale Administracji II piętro, gab.220 w godzinach 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku. Można przesłać na adres: Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn.
 • złożyć skargę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta – adres: ul. Młynarska 46, 01-171Warszawa, bezpłatna infolinia: 800-190-590 od poniedziałku do piątku w godz.9.00-21.00.
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej,
 • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną,
 • złożyć skargę pisemnie do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.
 • lub złożyć osobiście w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Targowej 35 – sala obsługi, lub w delegaturach ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach)
 • przesłana za pomocą poczty elektronicznej (kancelaria@nfz-lodz.pl). Skargi zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej muszą być opatrzone podpisem elektronicznym lub muszą zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawiane są bez rozpoznania
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • ustnie do protokołu.

 

Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie do 30 dni od daty zarejestrowania.

 

WNIOSKI I UWAGI: pacjent ma możliwość składania w formie ustnej, pisemnej-np. ANKIETY SATYSFAKCJI PACJENTA.

Ankieta satysfakcji

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Formy udostępniania:

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w obecności pracownika SPZ po wcześniejszym umówieniu się.
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej są ewidencjonowane.

Zasady odpłatności:

Pierwszą kopię w danym zakresie pacjent otrzymuje bezpłatnie.

Pacjent jest zobowiązany do wystosowania pisemnej prośby o kopię dokumentacji z zaznaczeniem okresu. Pracownicy SPZ mają obowiązek przygotować dla pacjenta  kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie 3 dni roboczych od złożenia prośby, lub niezwłocznie jeśli pacjent udokumentuje taką potrzebę.

Pracownicy SPZ maja obowiązek udostępnić dokumentacje medyczną:

 • pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
 • jego przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • Podmiotom wskazanym w przepisach prawa.

Po śmierci pacjenta jego dokumentację medyczną można przekazać:

 • osobie upoważniona przez pacjenta za życia,
 • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Pacjent za życia może wyrazić sprzeciw wobec udostępniania dokumentacji  medycznej oraz ujawniania tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny po swojej śmierci (taki sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej).

Spory między osobami bliskimi co do udostępnienia  dokumentacji i ujawniania tajemnicy rozstrzyga sąd (na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny).

Gdy jest to konieczne dla dochodzenia odszkodowania z tytułu śmierci pacjenta lub ochrony życia bądź zdrowia osoby bliskiej, sąd może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i ujawnienie tajemnicy (nawet gdy pacjent sprzeciwił się temu za życia) – na wniosek osoby bliskiej.

Osoby bliskie, wykaz:

 • Żona lub mąż,
 • Rodzice/opiekunowie prawni,
 • Dziadkowie,
 • Dzieci,
 • Wnuki,
 • Rodzeństwo,
 • Teściowa/Teść,
 • Synowa/Zięć,
 • Konkubent/Konkubina,
 • Osoba, którą wskaże pacjent.

P33b – Wniosek o udostepnienie dokumentacji

P33c – Upoważnienie do wydania dokumentacji

 

Szanowni Państwo,

pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług świadczonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Ocena satysfakcji, będzie służyć opracowaniu programu poprawy jakości naszej opieki, jednocześnie gwarantujemy pełną anonimowość odpowiedzi.

Wypełełnij – Ankieta Satysfakcji Pacjenta w POZ

WAŻNE  RECEPTY !!!

Informujemy, że czas realizacji recept może wynosić do

3 dni roboczych

Prosimy zwracać uwagę, że mogą to być recepty długoterminowe wystawiane na większą liczbę opakowań:

– przez lekarzy 360 dni,

– przez pielęgniarki 180 dni.

Kontynuację recepty można realizować tylko w aptece w której rozpoczęło się jej realizację.

Nie ma konieczności kupowania wszystkich opakowań. Można zakup kontynuować  w terminie późniejszym.

Zapotrzebowanie można składać w Rejestracji:

 1. pisemnie na druku zapotrzebowania,

2. telefonicznie (sugerujemy godziny 11.00-15.00),

3. mailowo: recepty@spztuszyn.pl

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY
W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 zmieniające rozporządzenie w  sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjent ma  prawo uzyskać wszelkie informacje na temat standardu organizacyjnego teleporady – w tym w szczególności na temat  warunków udzielania teleporady – telefonicznie.

 Teleporada w ramach POZ  udzielana jest wg następujących standardów:

ZASADY OGÓLNE

 1. Każdy pacjent ma prawo  kontaktu telefonicznego/elektronicznego z przychodnią.
 2. Pacjent ma również prawo do kontaktu osobistego z przychodnią.
 3. Skrzynka mailowa jest sprawdzana  na bieżąco.
 4. Teleporada NIE jest  jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.
 5. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane tak w  bezpośrednim kontakcie z pacjentem jak i na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
 6. Pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym w każdym czasie.
 7. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne, w zakresie ich kompetencji.
 8. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie pacjentem obejmujące świadczenia udzielane:

– w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizacje świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:

— o których mowa w art. 42ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022r. poz. 514, z późn. zm2.) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562,567,945,1493 i 2401),

— związanych z wydaniem zaświadczenia,

– podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w  deklaracjach wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej   opiece zdrowotnej,

– w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

– w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

– dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielnie jest możliwe bez badania fizykalnego z wyłączeniem świadczeń,

– o których mowa w części II ust. 2 pkt I lit. B oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749,1873,2043).

USTALENIE TERMINU ŚWIADCZENIA

 1. Umówienie terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego odbywa  się na drodze telefonicznej pod numerem telefonu (42) 614 30 97 lub (42) 614 31 34 lub elektronicznej  na adres e-mail rejestracja@spztuszyn.pl e-rejestracja https://spztuszyn.erejestracja.eu/telefonicznej
 2. Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) powinien mieć możliwość zgłoszenia potrzeby zdrowotnej, a pracownik odpowiedzialny za rejestrację powinien:
  1. rozpoznać potrzebę zdrowotną,
  2. zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
  3. wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ,
  4. poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
 3. Termin teleporady ustalany jest wspólnie z pacjentem – w dniach i godzinach pracy POZ (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 – 18.00) – w przypadkach uzasadnionych medycznie teleporada udzielana jest niezwłocznie.

 REALIZACJA  TELEPORADY

 1. Świadczeniodawca POZ udziela teleporad przez systemy teleinformatyczne lub systemy łączności.
 2. W celu zrealizowania teleporady za pośrednictwem telefonu  lekarz/pielęgniarka/położna POZ kontaktuje się telefonicznie o umówionej przez Pacjenta godzinie (z uwzględnieniem marginesu czasowego wynoszącego +/- 60 min).
 3. Kontakt z pacjentem następuje na podany przez pacjenta numer.
 4. W przypadku kontaktu telefonicznego należy podjąć co najmniej 3 próby takiego  kontaktu w odstępie nie krótszym niż 5 minut.  W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny teleporada jest anulowana ).
 5. Przed udzieleniem teleporady następuje potwierdzenie tożsamości pacjenta poprzez podanie numeru PESEL, danych adresowych.
 6. Każdorazowo teleporada jest udzielana w warunkach gwarantujących poufność, w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
 7. Przekazanie Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej  następuje z zastosowaniem systemów teleinformatycznych zapewniających ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.
 8. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje pacjenta.
 9. Podczas teleporady Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-ZLA (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.
 10. Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 11. Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.

 REALIZACJA E-RECEPTY

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece, bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL  możliwe jest zrealizowanie e-Recepty w aptece.

 REALIZACJA  E-SKIEROWANIA

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować  osobiście lub telefonicznie u wybranego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem  podając  4-cyfrowy kod i PESEL.

REALIZACJA  E – ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym

REALIZACJA ZLECEŃ BADAŃ DODATKOWYCH

 Jeśli podczas teleporady  personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, Pacjent lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) umawia termin wykonania tych badań poprzez Portal Pacjenta, telefonicznie lub osobiście w placówce. W przypadku zleconych przez personel medyczny badań obrazowych Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do placówki po odbiór skierowania.

 PORADNIA ZACHĘCA DO  AKTYWACJI INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

 Internetowe Konto Pacjenta to  bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu

(https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma  dostęp do  swojej dokumentacji medycznej w tym do:

 1. e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 2. informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
 3. wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 4. informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).
 5. Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

 

Sprawdź kryteria przyjęcia w POZ.

W sezonie 2023/2024 obowiązują nowe zmiany w zakresie refundacji szczepionek przeciw grypie. Od 1 września 2023 szczepionki przeciw grypie (podawane we wstrzyknięciu oraz donosowa) są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. W grupie dorosłych w wieku 65+ bezpłatnie dostępne są: szczepionki przeciw grypie (Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra). Aktualne pozostają zasady refundacji „leki bezpłatne dla kobiet w ciąży”na szczepionki przeciw grypie (szczepionki inaktywowane (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra). 50% refundacji na szczepionkę przeciw grypie przysługuje dorosłym w wieku w wieku ≥18 lat (preparat InfluvacTetra dla wszystkich w grupie dorosłych w wieku 18 lat- 64 lata; preparat VaxigripTetra w grupie dorosłych z grup ryzyka w wieku 18-64 lata. Źródło: https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jak-sa-refundowane-szczepionki-przeciw-grypie-w-sezonie-2023-2024/ 2. usunąć informacje o covid 19 Dodać szczepiania HPV Do kogo kierowany jest Program Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat. W roku 2023 ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w 2010 i 2011 r. Szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy. Jak zapisać dziecko na szczepienie Aby zapisać dziecko na szczepienie przeciw HPV wystarczy umówić wizytę: • w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), • przez infolinię 989 (7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 20:00), • przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej albo przy użyciu dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234); legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.: 

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),

 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,

 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

Od 1 stycznia 2010 roku ZUS zaprzestał wydawania legitymacji ubezpieczeniowych.

 

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia i odprowadzanie składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;

 

dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

 

dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty – w przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.
  Jeżeli pozycja 3. i 4. numeru legitymacji zawiera znaki ” –  – “, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia (np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ);

 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),

 • aktualny odcinek emerytury lub renty,

 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

 

dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

 

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ i druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej a w przypadku zgłoszonego członka rodziny dodatkowo druk zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia (ZUS ZCNA / ZUS ZCZA);

 

 

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki:  ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r.; ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),

 •  aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,

 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, 

 •  legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,

 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia (dotyczy tylko KRUS),

 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką/zaświadczenie ze szkoły /  uczelni potwierdzające naukę, 

 • w przypadku dzieci, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności (istotnym jest, że dzieci te mogą być zgłoszonego ubezpieczenia przez rodzica bez względu na wiek i kontynuację nauki);

Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, posiadające obywatelstwo polskie (potwierdzone np. dowodami osobistymi obojga rodziców), mają zagwarantowane prawo do świadczeń! 
Nie powinny być odsyłane z powodu braku dowodu ubezpieczenia, nawet jeżeli ubezpieczony rodzic nie dokonał zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia – mimo ustawowego obowiązku.

 

dla studentów po ukończeniu 26. roku życia:

 • zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka,

 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt zgłoszenia do ubezpieczenia;

 

dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (decyzje są przyznawane przez MOPS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby w przypadku spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; decyzja ta może być wydana na maksymalny okres 90 dni – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy „zdrowotnej o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),

 • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

 

 

 

 

 

Skip to content