Formy udostępniania:

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w obecności pracownika SPZ po wcześniejszym umówieniu się.
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej są ewidencjonowane.

Zasady odpłatności:

Pierwszą kopię w danym zakresie pacjent otrzymuje bezpłatnie.

Pacjent jest zobowiązany do wystosowania pisemnej prośby o kopię dokumentacji z zaznaczeniem okresu. Pracownicy SPZ mają obowiązek przygotować dla pacjenta  kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie 3 dni roboczych od złożenia prośby, lub niezwłocznie jeśli pacjent udokumentuje taką potrzebę.

Pracownicy SPZ maja obowiązek udostępnić dokumentacje medyczną:

 • pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
 • jego przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • Podmiotom wskazanym w przepisach prawa.

Po śmierci pacjenta jego dokumentację medyczną można przekazać:

 • osobie upoważniona przez pacjenta za życia,
 • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Pacjent za życia może wyrazić sprzeciw wobec udostępniania dokumentacji  medycznej oraz ujawniania tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny po swojej śmierci (taki sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej).

Spory między osobami bliskimi co do udostępnienia  dokumentacji i ujawniania tajemnicy rozstrzyga sąd (na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny).

Gdy jest to konieczne dla dochodzenia odszkodowania z tytułu śmierci pacjenta lub ochrony życia bądź zdrowia osoby bliskiej, sąd może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i ujawnienie tajemnicy (nawet gdy pacjent sprzeciwił się temu za życia) – na wniosek osoby bliskiej.

Osoby bliskie, wykaz:

 • Żona lub mąż,
 • Rodzice/opiekunowie prawni,
 • Dziadkowie,
 • Dzieci,
 • Wnuki,
 • Rodzeństwo,
 • Teściowa/Teść,
 • Synowa/Zięć,
 • Konkubent/Konkubina,
 • Osoba, którą wskaże pacjent.