Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • Dawkomierzy, odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
  • Pomiaru osłon stałych gabinetów rentgenowskich

Kierownik jednostki organizacyjnej dokonał oceny ryzyka narażenia na promieniowanie i wprowadził limity użytkowe dawek:

  • dla pracowników  bezpośrednio realizujących radiologiczne procedury – 6 mSv/rok
  • dla osób z ogółu ludności – 1 mSv/rok

Na podstawie prowadzonej dozymetrii na terenie jednostki nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.