Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

  • zwrócić się z interwencją do kierownictwa placówki po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie. Skargę pisemną można złożyć w Dziale Administracji II piętro, gab.220 w godzinach 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku. Można przesłać na adres: Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn.
  • złożyć skargę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta – adres: ul. Młynarska 46, 01-171Warszawa, bezpłatna infolinia: 800-190-590 od poniedziałku do piątku w godz.9.00-21.00.
  • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej,
  • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną,
  • złożyć skargę pisemnie do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.
  • lub złożyć osobiście w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Targowej 35 – sala obsługi, lub w delegaturach ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach)
  • przesłana za pomocą poczty elektronicznej (kancelaria@nfz-lodz.pl). Skargi zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej muszą być opatrzone podpisem elektronicznym lub muszą zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawiane są bez rozpoznania
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • ustnie do protokołu.

Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie do 30 dni od daty zarejestrowania.

WNIOSKI I UWAGI: pacjent ma możliwość składania w formie ustnej, pisemnej – np. ANKIETY SATYSFAKCJI PACJENTA.

Zasady składania skarg i wniosków w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie z dnia 27.02.24:

https://spztuszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/scan.pdf